Internetikeskkonnas kasipea.eu viibimisega ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel nõustub kasutaja kõigi alljärgnevate kasutustingimustega:

1. Kasutustingimuste eemärk

1.1 Kasutustingimuste eesmärgiks on reguleerida veebilehe kasispea.eu (edaspidi nimetatud „kasispea.eu”) kasutaja ja kasispea.eu omaniku ja haldaja Kasispea Külaselts, reg kood 80369759, asukoht Nõmmekaevu talu, Kasispea küla, Kuusalu vald 74811 (edaspidi nimetatud „kasispea.eu haldaja”; kasispea.eu haldaja ja kasutaja on edaspidi eraldi nimetatud ka kui „pool” ja koos „pooled”) vahelisi õigussuhteid kasutaja viibimisel veebilehel kasispea.eu ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel.

1.2 Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevatest kasutamistingimustest ning kasutustingimustega sätestamata juhtudel Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3 Kasispea.eu haldaja jätab endale õiguse igal ajal muuta käesolevaid kasutustingimusi, mistõttu on soovitav kasispea.eu veebileheküljele sisenedes kasutustingimustega alati tutvuda. Kasutustingimustega mittenõustumisel tuleb kasispea.eu veebilehekülje kasutamine koheselt lõpetada.

2. Kasutaja õigused ja kohustused

2.1 Kasispea.eu veebilehekülge saavad kasutada kõik huvilised.

2.2 Kasutaja on kohustatud mitte kahjustama, häirima, rikkuma kasispea.eu tavapärast funktsioneerimist.

2.3 Kasutaja kohustub järgima ka kõiki teisi kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

3. Kasispea.eu haldaja õigused ja kohustused

3.1 Kasispea.eu haldajal on igal ajal õigustatud jälgima kasispea.eu toimuvat tegevust.

3.2 Kasispea.eu haldaja on õigustatud igal ajal teostama kasispea.eu parema kasutamise huvides kasispea.eu piires andmete ümberpaigutusi sisestatud andmete osas, nt tõstma esitatud küsimusi parema jälgitavuse huvides erinevatesse kategooriatesse, muutmata sealjuures sissekande sisu.

3.3 Kasutaja juurdepääsu lihtsustamiseks võib kasispea.eu haldaja kasutada oma veebilehel viiteid veebilehtedele, mille omanikeks või haldajateks on kolmandad osapooled. Viite kaudu kolmanda osapoole veebilehte külastades tuleb teil tutvuda ning nõustuda selle kasutustingimustega. Samuti nõustute Te sellega, et kasispea.eu haldaja ei oma kontrolli selle veebilehe sisu üle ning ei võta endale vastutust kolmanda osapoole veebilehel loodud ja avaldatud materjalide eest. Viide kasispea.eu haldajale mittekuuluvale veebilehele ei tähenda seda, et kasispea.eu haldaja annab heakskiidu kolmanda osapoole veebilehele.

3.4 Kasispea.eu haldaja ei taga kasispea.eu veavaba toimimist, esinevate vigade parandamist ning kasispea.eu serveri vea- või viirusevaba tööd, kuid teeb selleks kõik endast mõistlikult oleneva lehe tavapäraseks toimimiseks.

3.5 Kasispea.eu haldaja kohustub järgima ka kõiki teisi käesolevatest kasutustingimustest ning seadustest tulenevaid kohustusi.

4. Autoriõigused

4.1 Kasispea.eu ja iga selle osa on autorikaitse objekt ning selle omandiõigus kuulub kasispea.eu haldajale.

4.2 Kõik kasispea.eu avaldatud materjalid, sh artiklid, fotod, illustratsioonid ja visuaalelemendid on autoriõigusega kaitstud teosed, kuuludes kas kasispea.eu haldajale või vastavale litsentsi-andjale ning mille kasutamise reeglid on sätestatud autoriõiguse seaduses.

4.3 Kasispea.eu keskkonnas avalikustatud materjalide kasutamine ja reprodutseerimine ilma kasispea.eu haldaja kirjaliku nõusolekuta on keelatud, välja arvatud füüsilistel isikutel isiklikuks otstarbeks reprodutseerimine ja tõlkimine tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.

4.4 Kasispea.eu artiklite refereerimisel, sh mujal meedias, peab refereerija viitama artikli autorile, pealkirjale ja hüperlingiga panema viite artikli originaalile kasispea.eu keskkonnas. Tsiteerimine ja refereerimine on lubatud motiveeritud mahus, järgides refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

5. Vastutus

5.1 Kasutaja viibib kasispea.eu veebikeskkonnas ja kasutab kasispea.eu teenuseid täielikult omal vastutusel. Kasispea.eu haldaja ei vastuta kasispea.eu veebilehel avaldatud informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest.

5.2 Kasispea.eu haldaja ei vastuta kasispea.eu toimimise häiretest kasutajale tekkiva kahju eest.

5.3 Pooled kannavad täielikku vastutust kasutustingimuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega teisele poolele või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja kasutustingimustes sätestatud alustel ja korras.

6. Vaidluste lahendamine

6.1 Kõik kasutustingimuste täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel.

6.2 Juhul kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Kasispea.eu kasutamisest tulenevatele õigussuhetele ja käesolevate kasutustingimuste sisule kohaldatakse Eesti õigust